บ้านแหลม บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี คุมเข้มห้ามก่อสร้างอสังหาฯ

บ้านแหลม บางตะบูน

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยกับ “โลกวันนี้” ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในอำเภอบ้านแหลมในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมจะต้องเป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง โดยในส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการจำแนกเป็น 8 ประเภท เช่น 1.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1-1.11 กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 2.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2 กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) 3.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1-3.13 กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 4.ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1-4.2 กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)

ตัวอย่างในพื้นที่สีเหลือง สีแดง สีเขียว ห้ามก่อสร้างโรงงาน และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ นอกจากนี้พื้นทีสีเขียวยังห้ามก่อสร้างธุรกิจอสังหาฯอีก 6 ประเภท เช่น โรงแรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว และการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก

[code] ที่มา : http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=80294 [/code]